VAT
Czy każdy przedsiębiorca musi być VAT-owcem?
June 16, 2020
Dobry księgowy
Gdzie szukać sprawdzonego księgowego?
October 16, 2020

Zeznanie podatkowe – jak wypełnić bezbłędnie?

zeznanie podatkowe

Rzetelne rozliczanie podatków jest obowiązkiem każdego z nas, jeśli uzyskujemy określone dochody, niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy też jesteśmy zatrudnieni na etacie lub pobieramy rentę albo emeryturę. W przypadku osób zatrudnionych oraz emerytów i rencistów przygotowanie zeznania podatkowego jest zwykle o wiele prostsze, ponieważ większość danych jest dostarczana przez płatnika, który oblicza i odprowadza niezbędne zaliczki. Przedsiębiorcy muszą polegać na swej obsłudze księgowej albo zdecydować się na przygotowanie i wysłanie odpowiedniego dokumentu samodzielnie. Rozwiązanie zakładające skorzystanie z usług wyspecjalizowanego biura księgowego będzie o tyle lepsze, że rozliczenie nie będzie zawierało błędów. Przygotowując je samodzielnie, ryzykujemy, że nie unikniemy większych lub mniejszych pomyłek. Przekonajmy się, na co warto zwrócić uwagę, sporządzając zeznanie podatkowe.

Błędy w zeznaniu podatkowym i ryzyko z nimi związane

Obowiązujące przepisy podatkowe są dość skomplikowane. Wiele zapisów znajdujących się w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osobach prawnych budzi wątpliwości, a często bywa rozumiana i interpretowana w różny sposób zarówno przez administrację skarbową, jak i samych podatników. Najmniej problemów przysparza zwykle rozliczanie podatku dochodowego w przypadku uzyskiwania przychodów w ramach umowy o pracę, jednej z umów cywilno-prawnych lub różnych świadczeń społecznych, zwłaszcza rent i emerytur. W takim przypadku podatnik opiera się na otrzymanych od pracodawcy, zleceniodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pitach, uzupełniając je jedynie w razie potrzeby o kwoty pozyskiwane z innych źródeł. Większych kłopotów nie powodują też zwykle nieliczne już ulgi i zwolnienia. Warto też pamiętać, że dla większości osób rozwiązaniem może być skorzystanie z zeznań wygenerowanych automatycznie przez służby skarbowe. Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeśli chodzi o przedsiębiorców.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jednymi z największych problemów są kwestie związane z tym, czy poszczególne wydatki lub całe ich grupy mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, czy też nie. Jest to bardzo ważne, bo choć w zeznaniu rocznym umieszcza się jedynie zbiorcze kwoty przychodu, kosztów i dochodu, to nieprawidłowe wyliczenie może w razie kontroli skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową, a także obowiązkiem zapłacenia należnego podatku wraz z odsetkami. Ryzyko to będzie znacznie mniejsze, jeśli przedsiębiorca korzysta z usług kompetentnego biura rachunkowego, które zatrudnia doświadczonych księgowych. W przeciwnym razie całą odpowiedzialność za popełnione błędy będzie ponosiła osoba przygotowująca własne zeznanie. Do uniknięcia problemów konieczna będzie więc nie tylko dobra znajomość zasad rachunkowości, ale też biegłość w przepisach podatkowych.

Nie można zapominać, że popełnienie błędu w zeznaniu podatkowym nie oznacza, iż nie będzie można go już poprawić. W każdej chwili podatnik może złożyć korektę zeznania, która będzie zawierała prawidłowe wyliczenia kwot podatku, o ile nie rozpoczęła się wobec niego kontrola skarbowa dotycząca tego zobowiązania. Korekt nie trzeba również składać, jeśli zobowiązanie uległo przedawnieniu, czyli po upływie pięciu lat od zakończenia roku, którego dotyczyło rozliczenie. Warto również pamiętać, że skuteczne złożenie korekty musi wiązać się z wpłatą kwoty uszczuplenia wraz z należnymi odsetkami, wyliczonymi na podstawie stawek obowiązujących w danym okresie.

Podatnik, który popełni błędy w swoim zeznaniu podatkowym, ma więc szansę ich naprawienia, a w przypadku, gdy w porę złoży odpowiednią korektę i wpłaci odpowiednią kwotę zobowiązania podatkowego nie musi się obawiać dodatkowych sankcji. Większe problemy będą miały osoby, które nie złożą zeznania mimo takiego obowiązku. Muszą się one liczyć z tym, że administracja skarbowa nałoży na nich grzywnę. Można jednak jej uniknąć, jeśli zawczasu, tj. przed rozpoczęciem postępowania przez organy skarbowe, podatnik złoży tzw. czynny żal. Jest to przyznanie się do winy oraz wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do popełnienia konkretnego czynu, w tym przypadku niezłożenia zeznania.

Poważne następstwa będzie też miało celowe podanie w zeznaniu podatkowym nieprawdziwych informacji w celu obniżenia wysokości swego zobowiązania. Istnieje też wiele błędów, które trzeba naprawić, składając korektę, jednak nie wiążą się one z zagrożeniem karą. Dotyczą one najczęściej różnych uchybień formalnych.

Jakie błędy najczęściej pojawiają się w zeznaniach podatkowych?

Administracja skarbowa często upublicznia informacje na temat błędów, które są najczęściej popełniane przez podatników. Wśród nich znajdują się kłopoty z wyborem odpowiedniego formularza, co dotyczy nie tylko pomyłek, jeśli chodzi o typ druku, ale także jego wersję. Trzeba pamiętać, że wzory są aktualizowane wraz zez zmianami przepisów podatkowych. W drukach oznaczonych tym samym symbolem z różnych lat będą więc często inne rubryki czy całkiem odmienna będzie konstrukcja samego formularza.

Innym często popełnianym błędem jest wpisanie niewłaściwego identyfikatora. Warto pamiętać, że osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, powinny posługiwać się numerem NIP zamiast numeru PESEL. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej zdarza się też podawanie numeru NIP płatnika zamiast swojego numeru PESEL.

Wielu podatników podczas wypełniania zeznania zapomina o konieczności zaznaczania niektórych rubryk. Chodzi tu np. o określenie sposobu rozliczenia podatku (samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

Błędem, który bywa popełniany przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, jest także zapominanie o tym, że istnieje limit odliczeń, jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od kwoty płaconego podatku można odliczyć jedynie składkę w wysokości 7,75% podstawy, od której jest ona naliczana. Osoby składające zeznanie podatkowe często popełniają też błędy przy podawaniu numeru KRS organizacji pożytku publicznego, której mają zamiar przekazać swój 1% podatku.

Gwarancją prawidłowego złożenia zeznania podatkowego jest skorzystanie z usług rzetelnego biura księgowego. Choć drobne błędy, które znajdą się w rozliczeniu, mogą być stosunkowo łatwo naprawione, to poważniejsze uchybienia mogą pociągnąć ze sobą dotkliwe konsekwencje nie tylko w postaci konieczności zapłacenia zaległości wraz z odsetkami, ale również wysokiej grzywny.