Obsługa księgowa

Biuro Podatkowa LEX oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe, uwzględniające zróżnicowane formy prowadzenia dokumentacji oraz pośrednictwo w sprawach urzędowych. Współpracujemy z podmiotami gospodarczymi różnej wielkości, działających na podstawia różnych form prawnych, w regionie Dolnego Śląska, a w szczególności we Wrocławiu i jego okolicach.

Zaufanie i wiarygodność to nasze atuty

Jesteśmy poważnym partnerem biznesowym, biorącym pełna odpowiedzialność za rzetelne reprezentowanie klientów w Urzędach Skarbowych oraz innych instytucjach państwowych. Jesteśmy wiarygodni i rzetelni. Powierzając naszym sprawdzonym księgowym swoje finanse, przedsiębiorca może mieć pewności co do jakości usługi i, co zapewniamy z pełną odpowiedzialnością, nie musi obawiać się kontroli ze strony urzędów. Do rozliczeń księgowych wykorzystujemy nowoczesne systemy i najnowsze oprogramowania. Podejmujemy się wszystkich działań związanych z obsługą księgową, prowadzeniem ksiąg rachunkowych rozliczaniem ryczałtów. Przeprowadzamy szczegółowe audyty księgowe. Przygotowujemy sprawozdania finansowe oraz różnego typu raporty. Oferta naszej obsługi księgowej jest bardzo szeroka, co możecie sprawdzić w poniższym zestawieniu. Zachęcamy do szczegółowej analizy naszych usług księgowych. Do naszych kompetencji należy:

 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe oraz spółki prawa handlowego.
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania; 
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym; 
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia; 
 • pełna księgowość; 
 • prowadzenie księgi podatkowej (księgi przychodów i rozchodów); 
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego – podatku dochodowego od osób fizycznych; 
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) i rozliczenia VAT;

A ponadto:

 • opracowanie Zasad Rachunkowości, w tym Planu Kont; 
 • sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 
 • przygotowanie rozliczeń deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług; 
 • wystawianie przelewów bankowych do deklaracji ZUS i US.; 
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej; 
 • sprawozdania do Wojewódzkich Urzędów Statystycznych; 
 • raporty dostosowane do potrzeb klienta.