Audyt księgowy, zwany inaczej audytem lub rewizją finansową, to zespół procedur składających się na kompleksowe badanie sprawozdania finansowego, potwierdzających jego prawidłowość, rzetelność i zgodność z rzeczywistą sytuacją majątkową i finansową jednostki. Obowiązkowi sporządzenia takiej analizy podlega wiele podmiotów gospodarczych. Kto zalicza się do tego grona? Kto wykonuje profesjonalny audyt księgowy i co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Kto podlega audytom finansowym? Kto je wykonuje? 

Jednostki gospodarcze podlegające obowiązkowi zrewidowania swoich sprawozdań finansowych określa ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Reguluje ona także wszelkie wymogi formalne dotyczące przeprowadzenia audytu księgowego. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, rewizji finansowej podlegają następujące podmioty:

 • zakłady ubezpieczeń
 • banki
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
 • zakłady reasekuracji
 • spółki akcyjne (nie licząc spółek będących na dzień bilansowy w organizacji)
 • podmioty działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • podmioty funkcjonujące na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Audyty finansowe wykonywane są przez wykwalifikowanego biegłego rewidenta księgowego, podlegającego ochronie prawnej. Jest to zawód zaufania publicznego, idealny kandydat powinien się zatem cechować bezstronnością, uczciwością i profesjonalizmem. Wiele biur rachunkowych oferuje obecnie usługi księgowe z zakresu rewizji finansowych, na które składają się m.in.:

 • ocena zarządzania finansami w spółce
 • kontrola nad księgami i procedurami rachunkowymi 
 • weryfikacja spraw kadrowych i płacowych  
 • grupowanie operacji gospodarczych na kontach
 • kompleksową wycenę aktywów i pasywów
 • doradztwo z zakresu dostosowania i włączenia działu księgowego do struktur i procesów wewnętrznych
 • możliwość gruntownego przeszkolenia personelu księgowego zatrudnianego w spółce
 • generalna przebudowa procesów księgowych.