mała księgowość
Co to jest mała księgowość dla firm?
January 20, 2021
obliczanie podatku VAT
Zwolnienie podatkowe dla nowych firm
March 1, 2021

Co to jest ulga podatkowa?

mężczyzna korzysta z kalkulatora

Ulgi podatkowe istnieją tak długo jak same podatki. Nie biorąc pod uwagę ich zasadności oraz skuteczności, cały czas są nieodłącznym elementem konstruującym systemy podatkowe wszystkich państw. Opisując ich funkcję w nowoczesnych systemach podatkowych, należy zaprezentować jaką rolę odgrywają realizując przypisane podatkom funkcje. Generalnie podatki mają charakter ogólny, nie można z nich zrezygnować. Każdy obywatel musi je płacić, a ulgi i zwolnienia podatkowe w najprostszym tłumaczeniu zmniejszają podstawę opodatkowania lub samego podatku.

Ulgi i odliczenia od podatku dochodowego

Ulgi i odliczenia podatkowe mają dosyć długą listę, początkowo możemy je podzielić na:

 • Podmiotowe,
 • Przedmiotowe,
 • Podmiotowo-przedmiotowe.

Biorąc pod uwagę spadki oraz darowizny, rozważyć można tylko jeden rodzaj ulg podatkowych, tzn. ulga związana z nabyciem w drodze spadku bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego. Taki nabywca może skorzystać z ulgi, jeżeli powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 110m2. Z tej formy ulgi dodatkowej mogą korzystać osoby zaliczane do:

 • I grupy podatkowej (nabywca w drodze spadku lub darowizny);
 • II grupy podatkowej (nabywca w drodze spadku);
 • II grupy podatkowej (nabywca w drodze spadku, ale taki, który sprawował opiekę przez minimum dwa lata nad wymagającym opieki spadkodawcą na podstawie umowy, którą z nim zawarł przed organem gminy).

Inne podstawowe ulgi podatkowe powiązane z podatkiem dochodowym osób fizycznych i prywatnych to:

 • Ulga na dziecko – ulga przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także na każde dziecko do 25. roku życia (jeśli się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł, nie wliczając renty rodzinnej),
 • Odliczenia na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz społecznego,
 • Ulga rehabilitacyjna – dla osób niepełnosprawnych oraz dla tych, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną. Ulga ma za zadanie zrekompensować wydatki poniesione w czasie np. rehabilitacji,
 • Internet – w tym wypadku możemy odliczyć całą poniesioną kwotę, jednak nie więcej 760 zł w jednym roku podatkowym. Jednakże ten podatek przysługuje na dwa okresy podatkowe oraz gdy dana osoba nie mogła wcześniej korzystać z takiej ulgi,
 • IKZE – wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • Działalność badawczo – rozwojowa – ulga przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą i polega na odliczeniu od podstawy kosztów kwalifikowanych uzyskanych przychodów,
 • Ulga remontowa – wchodzą w nią wydatki poniesione na oszczędzane w kasie mieszkaniowej. Kwota maksymalna wynosi 30% poniesionych kosztów, lecz nie więcej 11 340 zł,
 • Ulga z tytułu darowizn – darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, cele pożytku publicznego, kultu religijnego i krwiodawstwa – ulga może wynosić łącznie 6% dochodu.

Kogo dotyczą ulgi podatkowe?

Ulgi podatkowe dotyczą różnych grup społecznych, jednak żeby z nich skorzystać należy spełnić określone warunki. PIT możemy składać samodzielnie przez Internet lub za pomocą np. Kancelarii księgowej. Wybierając drugą opcję mamy pewność, że żaden nasz dochód ani ulga nie zostanie pominięta. Pamiętajmy, że Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić czy podatnik poprawnie wykonał rozliczenie podatkowe.