Audyt księgowy to rodzaj badania księgowego, którego szczegóły reguluje ustawa o rachunkowości. Jest on przeprowadzany przez biegłego rejenta księgowego i polega na sprawdzeniu prawdziwości danych finansowych znajdujących się w sprawozdaniu, jakie jest tworzone przez daną jednostkę. Pewne grupy podmiotów gospodarczych mają obowiązek poddania się temu badaniu, a inne mogą zrobić to dobrowolnie, co wpływa korzystnie na ich wiarygodność, a często także pozwala poprawić efektywność działania.

 

Kto podlega audytowi finansowemu?

Audyt księgowy jest obowiązkiem dla niektórych jednostek gospodarczych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zakłady reasekuracji, spółki akcyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także podmioty, których działanie przebiega na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych, o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Poza tym audyt jest obowiązkowy dla pozostałych podmiotów, które w zakończonym roku obrotowym spełniały dwa z trzech poniższych warunków:

  • zatrudnianie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób;
  • suma aktywów bilansu stanowiąca równowartość co najmniej 2,5 mln euro;
  • przychody netto za rok obrotowy stanowiące w przeliczeniu co najmniej 5 mln euro.

Dobrowolnemu audytowi księgowemu poddają się również inne jednostki, takie jak stowarzyszenia, organizacje, uczelnie czy prywatne przedsiębiorstwa. Dzięki temu ich dane finansowe zostają sprawdzone przez niezależną osobę, co pomaga wykryć ewentualne nieprawidłowości i często wpłynąć pozytywnie na efektywność działania danego podmiotu.

 

Co obejmuje audyt księgowy?

W trakcie audytu uprawniona do jego przeprowadzania osoba stosuje różnorodne testy i procedury, które pomagają w sprawdzeniu, czy dane znajdujące się w sprawozdaniu finansowym przedstawionym przez daną jednostkę są prawdziwe. Składowe sprawozdania obejmują przede wszystkim wartość sprzedaży towarów i usług, poziom zobowiązań i zadłużeń, a także wartość środków pieniężnych posiadanych przez dany podmiot. Przeglądowi podlegają zawarte umowy i dokumenty źródłowe, sprawdza się salda środków pieniężnych i bankowych pożyczek, a także zapasy magazynowe. Ważne są również rozmowy z pracownikami danego podmiotu, ponieważ dzięki nim i pozostałym elementom można uzyskać pełny i wiarygodny obraz danej jednostki.